• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Πολυϋδράμνιο

Περιγραφή και ορισμός

Ως πολυϋδράμνιο ορίστηκε όγκος αμνιακού υγρού (AFV) > από 2000mL. Με τεχνικές υπερήχων, πολυϋδράμνιο ορίστηκε ως βαθύτερος κάθετος θύλακας (SDP) > από 8cm,2 δείκτης αμνιακού υγρού (AFI) ˃ από 24cm, 3  ή από 25cm, 4   ή πάνω από την 95η εκατοστιαία θέση ανάπτυξης για την αντίστοιχη ηλικία κύησης 5 , 6  ή ένας υποκειμενικά υψηλός όγκος αμνιακού υγρού (AFV). Για να περιγραφεί καλύτερα η βαρύτητα του πολυϋδράμνιου χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: ήπιο, μέτριο, σοβαρό. Ως ήπιο πολυϋδράμνιο ορίστηκε δείκτης αμνιακού υγρού (AFI) 25cm-30cm, 8 , 9  μέτριο, δείκτης αμνιακού υγρού (AFI) 30,1cm-35,0cm 8 , 9  και σοβαρό, δείκτης αμνιακού υγρού (AFI) ≥ από 35,1cm. 8 , 9  Στην εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού (AFV) με την μέθοδο του βαθύτερου κάθετου θύλακου (DVP), ως ήπιο πολυϋδράμνιο ορίστηκε μέτρηση ≥ από 8cm, 10  ως μέτριο, μέτρηση ≥ από 12cm 10  και ως σοβαρό, μέτρηση ≥ από 16cm. 10 

Πολυϋδράμνιο
Εκτίμηση υπερήχου Ήπιο Μέτριο Σοβαρό
AFI 25-30 cm 30,1–35 cm ≥ 35,1 cm
SDP ≥ 8 cm ≥ 12 cm ≥ 16 cm
Τροποποιημένος πίνακας κατά Lazebnik N et al9 & Hill LM et al10

Δημογραφικά στοιχεία

Η συχνότητα εμφάνισης του πολυϋδράμνιου, αναφέρεται και ως υδράμνιο, κυμαίνεται από 0,2% έως 2,0%. 11

Αιτιοπαθογένεια

Η αυξημένη ποσότητα αμνιακού υγρού μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη απορρόφηση, υπερπαραγωγή ή ιδιοπαθή αίτια. Η μειωμένη απορρόφηση του αμνιακού υγρού, συμπεραίνεται συνήθως από την αποτυχία κατάποσης του εμβρύου, λόγω ατρησίας τραχείας, απόφραξης τραχείας, απόφραξης εντέρου ή ανεγκεφαλίας. Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, 12  ο μη-άνοσος ύδρωπας, ο μητρικός διαβήτης, το σύνδρομο μετάγγισης από δίδυμο σε δίδυμο (TTTS) είναι μερικά από τα αναγνωρισμένα αίτια του πολυϋδράμνιου. Το ιδιοπαθές πολυϋδράμνιο αντιπροσωπεύει περίπου το 50%-60% των περιπτώσεων. 13 , 14  Οι υπόλοιπες περιπτώσεις εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: συγγενείς ανωμαλίες και γενετικές διαταραχές 8%-45%, μητρικός διαβήτης 5%-26%, πολύδυμες κυήσεις 8%-10%, εμβρυϊκή αναιμία 1%-11%, άλλα (σύνδρομο Bartrop, σύνδρομο Bartter, συγγενείς ιογενείς λοιμώξεις). 15 - 17  Ο μηχανισμός με τον οποίο αναπτύσσεται το ιδιοπαθές πολυϋδράμνιο δεν είναι γνωστός. Το σοβαρό πολυϋδράμνιου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο περιγεννητικού θανάτου και συγγενών ανωμαλιών. 18 - 20  Στο 31% των κυήσεων με σοβαρό πολυϋδράμνιο (AFI ≥ 35cm) παρατηρούνται μεγάλες συγγενείς ανωμαλίες. 21  Οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα (28%), το καρδιαγγειακό (22%) και το γαστρεντερικό σύστημα (14%). 22

Yπερηχογραφική εκτίμηση και πιθανές δυσκολίες μέτρησης του AFV

Γενικά, ο προσδιορισμός του εκτιμώμενου AFV είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά είναι απλός. Η τοποθέτηση της εγκύου ασθενούς σε ύπτια ή ημικλινή θέση 45ᵒ δεν φαίνεται να επηρεάζει τη μέτρηση του AFV. 23 Επίσης, ο AFV δεν επηρεάζεται από τις εμβρυϊκές κινήσεις αλλά ούτε και από την επιλογή του τύπου μορφομετατροπέα: linear, convex, matrix. 24 Ωστόσο, η θέση του εμβρύου μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό του AFI αλλά όχι του DVP. 25 Η υπερβολική πίεση του μορφομετατροπέα κατά τη σάρωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτίμηση του AFV όπως και οι παχύσαρκες ασθενείς μπορεί να φαίνεται ότι έχουν μειωμένο AFV λόγω artifacts. Η υπερβολική πίεση στην κοιλιά της μητέρας οδήγησε σε μείωση του υπολογισμένου AFI κατά 21%. 26 Η χρήση μορφομετατροπέα χαμηλότερης συχνότητας διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος και μπορεί να βοηθήσει σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης, οι μετρήσεις των θυλάκων του αμνιακού υγρού μπορούν να ληφθούν σε διαφορετικές θέσεις από διαφορετικούς εξεταστές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακύμανση των εκτιμήσεων του AFV. Η υπερηχογραφική εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού (AFV) σε περιβάλλον πολυϋδραμνίου, δεν είναι ακριβής.27 Η προγνωστική αξία του δείκτη αμνιακού υγρού (AFI) και του βαθύτερου κάθετου θυλάκου (DVP) στην εντόπιση πολυϋδραμνίου πάνω από την 95η ή 97η εκατοστιαία θέση, είναι 33% και 46%, αντίστοιχα.28 Η χρήση της έγχρωμης ροής Doppler στην αξιολόγηση του όγκου του αμνιακού υγρού δεν φαίνεται να αυξάνει την ικανότητα ανίχνευσης πολυϋδραμνίου διαμέσου της υπερηχογραφίας.29 Η υπερηχογραφική εκτίμηση του όγκου του αμνιακού υγρού (AFV), συχνά αποτελεί μια πρόκληση για τον εξετάζοντα στον καθορισμό του πολυϋδράμνιου. Οι έντονες εμβρυϊκές κινήσεις λόγω της μεγάλης ποσότητας αμνιακού υγρού, μπορεί να καταστήσουν πολύ δύσκολη την πρόσκτηση των απαραίτητων εικόνων. Επιπλέον, το έμβρυο μπορεί να καταδυθεί βαθιά εντός της μήτρας και ως εκ τούτου να βρίσκεται μακριά από τον μορφοτροπέα λόγω της απομάκρυνσής του από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα της εγκύου μητέρας. Επομένως, οι ρυθμίσεις βάθους, η επιλογή του κατάλληλου μορφομετατροπέα, συχνά θα πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν καλύτερα την ανατομία του εμβρύου. Άλλοτε πάλι, καθώς η μήτρα αναπτύσσεται εξαιτίας του αυξανόμενου όγκου του αμνιακού υγρού, το πάχος του πλακούντα φαίνεται μειωμένο. Έτσι, π.χ., μη φυσιολογικός, παχύς πλακούντας όπως σε εμβρυϊκό ύδρωπα, μπορεί κάλλιστα να μετράται ψευδώς, φυσιολογικός.

Η σχέση με τον μητρικό διαβήτη

Η συχνότητα εμφάνισης πολυϋδραμνίου σε μητέρες με διαβήτη κύησης μετά τις 24Ws, είναι 18,8%. 30  Γενικά, η επίπτωση πολυϋδραμνίου στον διαβήτη κύησης κυμαίνεται από 8%-20% 31  και ανευρίσκεται έως και 30 φορές συχνότερα από ό, τι σε μη διαβητικές εγκυμοσύνες. 32  Ο μηχανισμός που έχει προταθεί για να εξηγήσει την παρουσία πολυϋδραμνίου στον μητρικό διαβήτη, σχετίζεται με την εμβρυϊκή πολυουρία, εξαιτίας της αυξημένης οσμωτικής διούρησης, ως παράγωγο της εμβρυϊκής υπεργλυκαιμίας. 33  Έχει αποδειχθεί ότι φτωχή ρύθμιση σακχάρου συσχετίζεται με υψηλότερη συγκέντρωση γλυκόζης στο αμνιακό υγρό και υψηλότερο δείκτη αμνιακού υγρού (AFI). Μπορεί επίσης να υπάρξει αυξημένη παραγωγή ούρων στα μακροσωμικά έμβρυα των διαβητικών μητέρων. 34

Η σχέση με την ανευπλοειδία

Ανευπλοειδία βρέθηκε στο 10% των εμβρύων με εμφανείς υπερηχογραφικές ανωμαλίες και στο 1% των εμβρύων που είχαν φυσιολογική υπερηχογραφική αξιολόγηση. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ του κινδύνου της εμβρυϊκής ανευπλοειδίας και του βαθμού σοβαρότητας του πολυϋδράμνιου. 21  Οι συχνότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες που συσσχετίστηκαν με πολυϋδράμνιο ήταν: τρισωμία 21, τρισωμία 18, τρισωμία 13, αν και σποραδικά, μπορεί να εμφανιστούν και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 35 , 36

Έκβαση

Οι επιπλεγμένες με πολυϋδράμνιο εγκυμοσύνες, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιγεννητικού θανάτου. 31 , 37 - 39  Ο αυξημένος αυτός κίνδυνος περιγεννητικής θνησιμότητας, αναφέρεται σε εγκυμοσύνες που επιπλέκονται από το ιδιοπαθές πολυϋδράμνιο, αλλά και σε εκείνες στις οποίες το πολυϋδράμνιο σχετίζεται με δομικές εμβρυϊκές ανωμαλίες. Ωστόσο, η παρουσία πολυϋδράμνιου, δεν φαίνεται να έχει επιπλέον κίνδυνο περιγεννητικής θνησιμότητας. Ως εκ τούτου, πιθανά ευθύνεται ο κακώς ελεγχόμενος διαβήτης και η υποκείμενη μητρική νόσος η οποία σχετίζεται με δυσμενή αποτελέσματα στις διαβητικές κυήσεις. 11

Στρατηγική διαχείρισης

Η Landy και συνεργάτες συνιστούν την εμβρυϊκή χρωμοσωμική ανάλυση ως συμπλήρωμα στην αξιολόγηση των κυήσεων που περιπλέκονται από το ιδιοπαθές πολυϋδράμνιο.40 Το συμπτωματικό πολυϋδράμνιο μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία μείωσης όγκου ή ιατρικής θεραπείας (π.χ. ινδομεθακίνη) ή συνδυασμός των δύο. Μια πολυεπιστημονική προσέγγιση ομάδας ειδικών, συμπεριλαμβανομένων της εμβρυο-μητρικής ιατρικής, νεογνολόγων, γενετικών συμβούλων και ενδεχομένως παιδιάτρων χειρουργών ή των παιδοκαρδιολόγων συνιστάται στη διαχείριση και θεραπεία της εγκύου ασθενούς με σημαντικό πολυϋδράμνιο.

 1. Magann EF, Morton ML, Nolan TE, et al. Comparative efficacy of two sonographic measurements for the detection of aberrations in the amniotic fluid volume and the effect of amniotic fluid volume on pregnancy outcome. Obstet Gynecol. 1994; 83: 959–62. PubMed | Wolters Kluwer | Google Scholar
 2. Chamberlain PF, Manning FA, Morrison I, et al. Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. I. The relationship of marginal and decreased amniotic fluid volumes to perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol. 1984; 150: 245–49.PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 3. Baron C, MA Morgan, TJ Garite. The impact of amniotic fluid volume assessed intrapartum on perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol. 1995; 173: 167–74. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 4. Phelan JP, Ahn MO, Smith CV, et al. Amniotic fluid index measurements during pregnancy. J Reprod Med. 1987; 32: 601–04. PubMed | Google Scholar
 5. Chauhan SP, Doherty DD, Magann EF, et al. Amniotic fluid index vs single deepest pocket technique during modified biophysical profile: a randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191: 661–67. Discussion 7–8. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 6. Moore TR, Cayle JE. The amniotic fluid index in normal human pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1990; 162: 1168–73. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 7. Magann EF, Perry KG, Chauhan SP, et al. The accuracy of ultrasound evaluation of amniotic fluid volume in singleton pregnancies: the effect of operator experience and ultrasound interpretative technique. J Clin Ultrasound. 1997; 25: 249–53.PubMed | Wiley Online Library | Google Scholar
 8. Lazebnik N, Hill LM, Guzick D, et al. Severity of polyhydramnios does not affect the prevalence of large-for-gestational age newborn infants. J Ultrasound Med. 1996; 15:385-388. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 9. Lazebnik N, Many A. The severity of polyhydramnios, estimated fetal weight and preterm delivery are independent risk factors for the presence of congenital malformations. Gynecol Obstet Invest. 1999; 48:28-32. PubMed | Karger | Google Scholar
 10. Hill LM, Breckle R, Thomas ML, et al. Polyhydramnios: ultrasonically detected prevalence and neonatal outcome. Obstet Gynecol. 1987; 69:21-25. PubMed | Google Scholar
 11. Sandlin AT, Chauhan SP, Magann EF. Clinical relevance of sonographically estimated amniotic fluid volume: polyhydramnios. J Ultrasound Med. 2013; 32:851-863. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 12. Brady K, Polzin WJ, Kopelman JN, et al. Risk of chromosomal abnormalities in patients with idiopathic polyhydramnios. Obstet Gynecol. 1992; 79: 234–38. PubMed | Google Scholar
 13. Chamberlain PF, Manning FA, Morrison I, et al.: Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. II. The relationship of increased amniotic fluid volume of perinatal outcome. Am J Obstet Gynecol. 1984; 150:250-254. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 14. Ben-Chetrit A, Hochner-Celnikier D, Ron M, et al. Hydramnios in the third trimester of pregnancy: a change in the distribution of accompanying fetal anomalies as a result of early ultrasonographic prenatal diagnosis. Am J Obstet Gynecol. 1990; 162:1344-1345. PubMed | PDF | Google Scholar
 15. Stoll CG, Alembik Y, Dott B. Study of 156 cases of polyhydramnios and congenital malformations in a series of 118,265 consecutive births. Am J Obstet Gynecol. 1991;165: 586-590. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 16. Dorleijn DM, Cohen-Overbeek TE, Groenendaal F, et al.: Idiopathic polyhydramnios and postnatal findings. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009; 22:315-320. PubMed | Taylor & Francis Online | Google Scholar
 17. Panting-Kemp A, Nguyen T, Castro L. Substance abuse and polyhydramnios. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:602-605. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 18. Pri-Paz S, Khalek N, Fuchs KM, et al. Maximal amniotic fluid index as a prognostic factor in pregnancies complicated by polyhydramnios. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012; 39:648-653. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 19. Bundgaard A, Anderson BR, Rode L, et al. Prevalence of polyhydramnios at a Danish hospital: a population-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007; 86:1427-1431. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 20. Damato N, Filly RA, Goldstein RB, et al. Frequency of fetal anomalies in sonographically detected polyhydramnios. J Ultrasound Med. 1993; 12 (1):11-15. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 21. Dashe JS, McIntire DD, Ramus RM, et al. Hydramnios: anomaly prevalence and sonographic detection. Obstet Gynecol. 2002; 100:134-139. PubMed | Elsevier | Google Scholar
 22. Martinez-Frias MJ, Bermejo E, Rodriguez-Pinilla E, et al. Maternal and fetal factors related to abnormal amniotic fluid. J Perinatol. 1999; 19:514-520. PubMed | Perinatology | Google Scholar
 23. Tressler T, Bernazzoli M, Hole J, et al. The effects of maternal position on the amniotic fluid index. J Ultrasound Med. 2006 Apr; 25(4): 445-7. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 24. Del Valle GO, Bateman L, Gaudier FL, et al. Comparison of three types of ultrasound transducers in evaluating the amniotic fluid index. J Reprod Med. 1994 Nov; 39(11): 869-72. PubMed | Google Scholar
 25. Fok WY, Chan LY, Lau TK. The influence of fetal position on amniotic fluid index and single deepest pocket. Ultrasound Obstet Gynecol. 2006 Aug; 28(2): 162-5. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Schοlar
 26. Flack NJ, Dore C, Southwell D, et al. The influence of operator transducer pressure on ultrasonographic measurements of amniotic fluid volume. Am J Obstet Gynecol. 1994 Jul; 171(1): 218-22. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 27. Magann EF, Nevils BG, Chauhan SP, et al. Low amniotic fluid volume is poorly identified in singleton and twin pregnancies using the 2 × 2 cm pocket technique of the biophysical profile. South Med J. 1999; 92:802-805. PubMed | Google Scholar
 28. Magann EF, Doherty DA, Chauhan SP, et al. How well do the amniotic fluid index and single deepest pocket indices (below the 3rd and 5th and above the 95th and 97th percentiles) predict oligohydramnios and hydramnios?. Am J Obstet Gynecol. 2004; 190: 164-169. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 29. Zlatnik G, Olson G, Bukowski R, et al. Amniotic fluid index measured with the aid of color flow Doppler. J Matern Fetal Neonatal Med. 2003; 13:242-245. PubMed | Taylor & Francis Online | Google Scholar
 30. Idris N, Wong SF, Thomae M, et al. Influence of polyhydramnios on perinatal outcome in pregestational diabetic pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010; 36:338-343. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 31. Magann EF, Chauhan SP, Doherty DA, et al. A review of idiopathic hydramnios and pregnancy outcomes. Obstet Gynecol Surv. 2007; 62:795-802. PubMed | Google Scholar
 32. Lufkin EG, Nelson RL, Hill LM, et al. An analysis of diabetic pregnancies at Mayo Clinic, 1950-79. Diabetes Care. 1984; 7 (6): 539-547. PubMed | Full Text ADA | Google Scholar
 33. Nobile de Santis MS, Radaelli T, Taricco E, et al. Excess of amniotic fluid: pathophysiology, correlated diseases and clinical management. Acta Biomed. 2004; 75 (Suppl 1): 53-55. PubMed | Google Scholar
 34. Xu ZM, Wu LF. Correlation between amniotic fluid glucose concentration and amniotic fluid volume and neonatal birth weight in pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus [in Chinese]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2006; 41 (11): 724-728. PubMed | Google Scholar
 35. Landy HJ, Isada NB, Larsen JW. Genetic implications of idiopathic hydramnios. Am J Obstet Gynecol. 1987; 157: 114-117. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 36. Sickler GK, Nyberg DA, Sohaey R, et al. Polyhydramnios and fetal intrauterine growth restriction: ominous combination. J Ultrasound Med. 1997; 16: 609-614. PubMed | Wiley Online Library | PDF | Google Scholar
 37. Biggio Jr JR, Wenstrom KD, Dubard MB, et al. Hydramnios prediction of adverse perinatal outcome. Obstet Gynecol. 1999; 94: 773-777. PubMed | Elsevier | Google Scholar
 38. Maymon E, Ghezzi F, Shoham-Vardi I, et al. Isolated hydramnios at term gestation and the occurrence of peripartum complications. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1998; 77:157-161. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar
 39. Magann EF, Doherty DA, Lutgendorf MA, et al. Peripartum outcomes of high-risk pregnancies complicated by oligo- and polyhydramnios: a prospective longitudinal study. J Obstet Gynecol Res. 2010; 32: 268-277. PubMed | Wiley Online Library | Google Scholar
 40. Landy HJ, Isada NB, Larsen JW. Genetic implications of idiopathic hydramnios. Am J Obstet Gynecol. 1987; 157:114-117. PubMed | Full Text AJOG | Google Scholar

Μετρητής

Διαβάστηκε:
12297 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 18:49

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 21:24

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2017 - 2021, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!
Πριν ξεκινήσετε, Cookies
Πρόκειται για μικρά αρχεία/εργαλεία που μας βοηθάνε να οργανώσουμε καλύτερα την περιήγηση στην σελίδα μας καθώς και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της σελίδας μας.