• Slider4
 • Slider5
 • Slider 9

Ακολουθία αμνιακής ταινίας

Περιγραφή και ορισμός

Το σύνδρομο/ακολουθία της αμνιακής ταινίας (Amniotic Band Sequence/Syndrome) είναι σπάνια νόσος που χαρακτηρίζεται από μια καταστρεπτική εμβρυϊκή διαδικασία η οποία είναι ασύμμετρη και εκκινείται από την ρήξη του αμνίου. Στη συνέχεια, το έμβρυο καθίσταται προσκολλημένο, περιτυλιγμένο και δεμένο από ινώδεις μεσοβλαστικές ταινίες με αποτέλεσμα συγγενείς ανωμαλίες μεταβλητής εκφραστικότητας. Οι δυσμορφίες μπορεί να ποικίλουν από την μεμονωμένη ατέλεια ενός δακτύλου έως την θανατηφόρο κρανιόσχιση ή την θωρακοκοιλιακή εκσπλάγχνωση. 1 - 3

Τα εξαιρετικά μεταβλητά κλινικά χαρακτηριστικά των προσβεβλημένων εμβρύων και η ασυνήθιστη φύση αυτού του συνόλου των ευρημάτων σε συνδυασμό με την τρέχουσα έλλειψη κατανόησης της αιτιοπαθογένειας ανάγκασαν τους ερευνητές να χρησιμοποιήσουν 34 διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν το σύνδρομο/ακολουθία της αμνιακής ταινίας. 4 - 7 Μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

 1. σύμπλεγμα διάσπασης αμνιακής ταινίας (ABDC)
 2. σύμπλεγμα/ακολουθία αμνιακής παραμόρφωσης, σύμφυσης και ακρωτηριασμού (ADAM)
 3. σύμπλεγμα (διαμαρτιών διάπλασης) σωματικού τοιχώματος και μελών (LBWC)
 4. σύμπλεγμα προσκόλλησης
 5. σύμπλεγμα ακρωτηριασμού (CM)
 6. σύμπλεγμα αμνιακής διαταραχής
 7. ακολουθία ρήξης αμνίου (ARS)
 8. ακολουθία αμνιακής ταινίας (ABS)
 9. δακτυλιοειδής αμνιακή ταινία (ABR)
 10. δακτυλιοειδής περίσφιξη (CR)
 11. συγγενής δακτυλιοειδής περίσφιξη (CCR)
 12. συγγενής ακρωτηριασμός (CM)
 13. συγγενείς ταινίες περίσφιξης (BCC)
 14. ταινίες Streeter
 15. εγκάρσια ατέλεια άκρου (TML)
 16. αμνιο-χοριακές ταινίες (ACB)
 17. αμνιακή ταινία περίσφιξης (ABC)
 18. αμνιακές ταινίες (AB)

Ωστόσο, δεν έχει εξακριβωθεί εάν το LBWC και το ABS αντιπροσωπεύουν μία κατάσταση ή δύο διαφορετικές διαταραχές. 8 , 9

Επιδημιολογικά στοιχεία

Tο ABS είναι μια σποραδική νόσος με αναφερόμενη επίπτωση περίπου σε 1/1.200-15.000 γεννήσεις. 10 , 11

Αιτιοπαθογένεια

Η αιτιολογία του ABS παραμένει άγνωστη καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί επακριβώς ο παθογενετικός μηχανισμός ο οποίος δικαιολογεί την ανάπτυξη του. 12 , 13 Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές που υπαινίσσονται συσχέτιση με τον τραυματισμό της εγκύου, 14 τα ενδομήτρια αντισυλληπτικά σπειράματα όταν αφαιρούνται για να συνεχιστεί η κύηση και η παρακέντηση του αμνίου κατά την αμνιοπαρακέντηση 15 - 17 που ωστόσο αμφισβητείται από ορισμένους. 18

Στο παρελθόν τρείς θεωρίες προτάθηκαν για να εξηγήσουν την εκδήλωση του ABS: α) η ενδογενής θεωρία που υποστηρίζει την ύπαρξη λάθους στην ανάπτυξη του συνδετικού ιστού, β) η εξωγενής που υπαινίσσεται την ρήξη του αμνίου 19 , 20 και γ) η τρίτη θεωρία που προτάθηκε από τον Streeter η οποία επικεντρώνεται σε μια ανωμαλία στον βλαστικό δίσκο με αποτέλεσμα τελικές δομικές δυσμορφίες. 18 Η εξωγενής θεωρία προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Torpin, ο οποίος βασίστηκε σε μια αναδρομική μελέτη που αφορούσε 400 περιπτώσεις εμβρύων με ABS. Με βάση τις παρατηρήσεις του Torpin συμβαίνει ρήξη στο άμνιο ενώ το χόριο παραμένει άθικτο. Η δημιουργία ολιγάμνιου είναι το αποτέλεσμα της απώλειας αμνιακού υγρού διαμέσου του διαπερατού χορίου. Στη συνέχεια το έμβρυο περνά μέσα από το ερρηγμένο άμνιο, παγιδεύεται στο χοριακό κολλώδες μεσόδερμα με αποτέλεσμα την περίσφιξη, την διάσπαση, τον ακρωτηριασμό ή τον τραυματισμό του δέρματος με συνέπεια σοβαρές κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες ή καταστρεπτικές θωρακοκοιλιακές εκσπλαχνώσεις. 21 , 1 , 2

Το ABS λαμβάνει χώρα από την 6η-18η εβδομάδα της κύησης και οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα ανωμαλιών η σοβαρότητα των οποίων εξαρτάται από τον χρόνο ρήξης των αμνιακών υμένων. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 45 ημερών της κύησης (6η εβδομάδα) καταλήγει σε σοβαρές κρανιοπροσωπικές και θωρακοκοιλιακές διαδικασίες μαζί με ανωμαλίες των άκρων (συνδακτυλία, πολυδακτυλία). Ωστόσο, αν οι ινώδεις αμνιακές ταινίες εμφανιστούν μετά την 12η εβδομάδα της κύησης καταλήγουν σε περισφίξεις, παραμορφώσεις ή ακρωτηριασμούς. 1 , 5 , 22 Επιπρόσθετα το ολιγάμνιο που παρατηρείται ορισμένες φορές ευνοεί την δημιουργία στρεβλοποδίας. 23 Ο Lockwood και οι συνεργάτες του αμφισβήτησαν τα παραπάνω επειδή δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την παρουσία δυσπλασίας στα σπλαχνικά όργανα σε κυήσεις με φυσιολογικούς και άρρηκτους υμένες. Κατ' αυτούς ο αγγειακός παράγων, ειδικά η αιμορραγία, ήταν το κύριο παθογόνο ερέθισμα εκκίνησης της διαδικασίας ενώ οι ινώδεις αμνιακές ταινίες ένα καθυστερημένο γεγονός αποκατάστασης ελάχιστης ή μηδενικής παθογενετικής σημασίας. 24

Μεταγενέστερες μελέτες σε αρουραίους στους οποίους αναπαρήγαγαν τα χαρακτηριστικά του ABS με την χρήση ενέσιμων αγγειοδραστικών διαλυμάτων χωρίς να προκαλέσουν ρήξη του αμνιοθυλάκιου διαπίστωσαν πως η προκληθείσα συνοδός αιμορραγία ήταν προγενέστερη των παραμορφώσεων και οφειλόταν στην ρήξη των επιφανειακών αγγείων του εμβρύου. 25 , 26

Ανωμαλίες ανιχνεύσιμες μέσω υπερηχογραφίας

Οι ανατομικές ανωμαλίες που δύναται να ανιχνευτούν μέσω υπερηχογραφίας ποικίλλουν ανάλογα με την θέση ή τις θέσεις με τις οποίες έρχεται σε επαφή η αμνιακή ταινία με το προσβάλλων έμβρυο και συμπεριλαμβάνουν:

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

ακρανία

εγκεφαλοκήλη

ανεγκεφαλία

χειλεοσχιστία

μικρογναθία

 

Ανωμαλίες πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος

γαστρόσχιση

ομφαλοκήλη

 

Ανωμαλίες μελών

ασύμμετρη περίσφιξη άκρων/δακτύλων

ακρωτηριασμοί άκρων/δακτύλων

στρεβλοποδία

στρεβλοχειρία

συνδακτυλία

 

Υπερηχογραφική διάγνωση

Επειδή τα υπερηχογραφικά ευρήματα του ABS περικλείουν ένα εκτεταμένο φάσμα εμβρυϊκών ανωμαλιών συχνά είναι δύσκολο να τεθεί οριστική διάγνωση εκτός και εάν είναι παρούσες δύο ή περισσότερες χαρακτηριστικές ανωμαλίες του συνδρόμου στο ίδιο έμβρυο, για παράδειγμα κρανιοπροσωπική ανωμαλία + ανωμαλία άκρου. Το χαρακτηριστικότερο παθογνωμονικό εύρημα με το οποίο μπορεί να τεθεί ασφαλώς η διάγνωση είναι η απεικόνιση αμνιακής ταινίας σε άμεση επαφή με τα εμβρυϊκά μέλη τα οποία εμφανίζουν σημαντικό περιορισμό στην κίνησή τους. 27 , 28 Ο περιορισμός στην κίνηση της κεφαλής, το ολιγοϋδράμνιο και το ακρωτηριασμένο άκρο ήταν καθοριστικά σημεία υπερηχογραφικής διάγνωσης σε κάποιες μελέτες.29 - 31 Οι δακτυλιοειδείς περισφίξεις άκρων/δακτύλων πολλές φορές είναι δύσκολο να απεικονιστούν υπερηχογραφικά και η διαταραχή μπορεί να διαφύγει της προσοχής μέχρι τον τοκετό. Σε άλλες περιπτώσεις, η χρήση της διακολπικής υπερηχογραφίας μπορεί να απεικονίσει δεμένες ή προσκολλημένες αμνιακές ταινίες στο έμβρυο, επιβεβαιώνοντας ως εκ τούτου την διάγνωση.

Τα συνήθη υπερηχογραφικά ευρήματα συμπεριλαμβάνουν δακτυλιοειδείς περισφίξεις άκρων/δακτύλων, διογκώσεις στο πιο απομακρυσμένο σημείο των άκρων έως το σημείο περίσφιξης, ακρωτηριασμούς δακτύλων στα χέρια ή τα πόδια, ασύμμετρο πρόσωπο, χειλεοσχιστίες προσώπου, εγκεφαλοκήλη, ακρανία, ανεγκεφαλία, ραιβοϊπποποδία, στρεβλοχειρία και ψευδοσυνδακτυλία, ασύμμετρη μικροφθαλμία, μεταπλασία κερατοειδούς, ετερόπλευρο χοριοαμφιβληστροειδικό έλλειμμα. 32 - 35

Διαφορική διάγνωση

Το ABS μπορεί να μιμηθεί πρακτικά οποιαδήποτε γενετικό σύνδρομο ασύμμετρης εμβρυϊκής ανωμαλίας. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

 1. σύνδρομο Adams-Oliver (εγκάρσιες ατέλειες άκρων και απογυμνωμένες περιοχές τριχωτού κεφαλής με ή χωρίς ατέλεια του οστέινου τμήματος του κρανίου)
 2. σύνδρομο Proteus ή Klippel-Trenaunay-Weber (δερματικά αιμαγγειώματα, υπερτροφία μαλακών μορίων και οστών)
 3. σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (γενική μακροσωμία, μακρογλωσσία, ομφαλοκήλη, ευμεγέθεις και ηχογενείς νεφροί)
 4. πενταλογία του Cantrell (καρδιακή εκτοπία, ομφαλοκήλη, διαχωρισμός του άκρου του στέρνου, πρόσθιο διάφραγμα, διαφραγματικό περικάρδιο)
 5. ατέλειες νευρικού σωλήνα (ανεγκεφαλία)
 6. ατέλειες πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος (ομφαλοκήλη)
 7. σύμπλεγμα (ανωμαλιών διάπλασης) μελών και σωματικού τοιχώματος (LBWC) (στρεβλοποδία, στρεβλοχειρία, γαστρόσχιση)
 8. υποπλασία μηριαίου οστού
 9. εντοπισμένα υποδόρια λεμφαγγειώματα

Παράγοντες κινδύνου

Μια μελέτη που διεξήχθη στην Λατινική Αμερική και αφορούσε συγγενείς δυσμορφίες έδειξε πληθώρα περιπτώσεων ABS σε πληθυσμούς που διαβιούσαν σε υψηλό υψόμετρο. 33 Ενδεχομένως η προερχόμενη υποξία από το μεγάλο υψόμετρο θα μπορούσε να εμπλέκεται στην αιτιοπαθογένεση ορισμένων περιπτώσεων ακολουθίας ADAM ή και άλλων συναφών ανωμαλιών. 36 Ο Orioli και οι συνεργάτες του ανέφεραν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ABS σε πληθυσμό που ζούσε σε υψηλό υψόμετρο, σε πρωτότοκες, σε έγκυες γυναίκες με ιστορικό εμπύρετου νοσήματος και σε γυναίκες με ιστορικό κολπικής αιμορραγίας κατά το πρώτο τρίμηνο. 11

Τα αποτελέσματα μιας άλλης μελέτης υποστήριξαν την οικογενή εμφάνιση της νόσου. Ο κίνδυνος ακολουθίας ADAM ήταν 42,8 και 50,8 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο στον γενικό πληθυσμό μεταξύ συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού, αντίστοιχα. 37

Το κάπνισμα τσιγάρων στην αρχή της κύησης που είναι αγγειοσυσπαστικό μέσο σχετίζεται με γαστρόσχιση η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε αγγειακή διαταραχή των μεσεντέριων αγγείων. 38 , 39 Κάποιες μελέτες συνέδεσαν την χρήση παρακεταμόλης (acetaminophen) ή τσιγάρου και ασπιρίνης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης με αυξημένο κίνδυνο ακολουθίας ρήξης αμνίου (ARS). 40 , 41

Συσχετισμός με χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Το σύνδρομο αμνιακής ταινίας δεν συσχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Πρόγνωση

Η έκβαση της ζωής του εμβρύου εξαρτάται από την βαρύτητα της βλάβης αλλά και από την περιοχή και την έκταση της προσβαλλόμενης περιοχής η οποία μπορεί να ποικίλει από μια μικρή ανωμαλία ή έναν ακρωτηριασμό δακτύλου έως μια θανατηφόρο κατάσταση με πλήρη διαχωρισμό κρανίου ή προσθίου κοιλιακού τοιχώματος. Ως εκ τούτου η πρόγνωση μπορεί να είναι από πολύ καλή έως πολύ κακή. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν δύο μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων που περιγράφουν ενδομήτρια λύση αμνιακών ταινιών γύρω από το προσβεβλημένο μέρος με αποκατάσταση της κυκλοφορίας που κατέληξε σε διάσωση του εμβρυϊκού μέλους. 42 Πρόσφατα αναφέρθηκαν ενδομήτριες λύσεις αμνιακών ταινιών με φωτοσκοπική χειρουργική Layser σε περισφιγμένα εμβρυϊκά μέλη με ευεργετικά αποτελέσματα. 43 Ο συνδυασμός χειρουργικής εξαίρεσης και πλαστικής αποκατάστασης σε παιδιά με συγγενή δακτυλιοειδή περίσφιξη (CCR) είχε καλά αποτελέσματα στο 73,6% των περιπτώσεων. 44

Στρατηγική διαχείρισης

Η εντόπιση ινώδους αμνιακής ταινίας που συνδέεται με έμβρυο που φέρει χαρακτηριστικές δυσμορφίες ή και περιορισμό των κινήσεων του αποτελεί το χρυσό πρότυπο διάγνωσης του ABS. Η παρουσία αμνιακής ταινίας εντός κοιλότητας του αμνίου χωρίς την παρουσία δυσμορφιών στο έμβρυο δεν δικαιολογεί τη διάγνωση του ABS. 45

Η Guzmán-Huerta και οι συνεργάτες της ομαδοποίησαν τις διαφορετικές φαινοτυπικές εκφράσεις του συνδρόμου/ακολουθία αμνιακής ταινίας μια και η καταστρεπτική αυτή διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα δυσμορφιών που κυμαίνονται από τις απλές ταινίες περίσφιξης έως τις μείζονες κρανιοπροσωπικές και σπλαχνικές ανωμαλίες. Αυτή η ομαδοποίηση αποτελεί ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, επειδή η πλειοψηφία των εμβρύων αυτών εμφανίζει κάποιο φαινότυπο που ταιριάζει σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 1. Κρανιοπροσωπική ανωμαλία+ανωμαλία άκρου
 2. Κρανιοπροσωπική ανωμαλία+ανωμαλία άκρου+κοιλιακού τοιχώματος, σπονδυλικής στήλης ή/και θωρακικές ανωμαλίες
 3. Ανωμαλία άκρου+κοιλιακού τοιχώματος, σπονδυλικής στήλης ή/και θωρακικές ανωμαλίες
 4. Μεμονωμένη ανωμαλία (κρανιοπροσωπική, άκρου ή θωρακο-κοιλιακού τοιχώματος). 46

Η διάγνωση του συνδρόμου είναι σημαντική για την παροχή συμβουλευτικής και τη στρατηγική διαχείρισης της παρούσας κατάστασης. Οι δυσμορφίες που παρατηρούνται μπορούν να μιμηθούν ορισμένα γενετικά σύνδρομα, επομένως, η ακριβής διάγνωση είναι υψίστης σημασίας για το ζεύγος σχετικά με τον χαμηλό κίνδυνο επανεμφάνισης σε μελλοντικές κυήσεις. Η διακοπή της κύησης πρέπει να προσφέρεται στις σοβαρές μορφές του συνδρόμου. Μη φυσιολογική, πλην παρούσα, ροή αίματος στο έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα ενός περισφιγμένου μέλους μπορεί κάλλιστα να αναγνωρίσει τις κατάλληλες περιπτώσεις για ενδομητρική λύση της ταινίας περίσφιξης. 47

 1. Higgenbottom MC, Jones KL, Hall BD. et al. The amniotic band disruption complex: timing of amniotic rupture and variable spectra of consequent defects. J Pediatr. 1979 Oct; 95(4): 544-9. PMID: 480028
 2. Bokmand S, Bangsbøll S, Ornvold K. Early amnion rupture or amniotic band syndrome. Ugeskr Laeger. 1991 Jun 24; 153(26): 1846-8. PMID: 1862564
 3. Kalousek DK, Bamforth S. Amnion rupture sequence in previable fetuses. Am J Med Ge 1988 Sep; 31(1):63-73. PMID: 3223500
 4. Richardson S, Khandeparker RV, Pellerin P. Amniotic constriction band: a report of two cases with unique clinical presentations. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2017 Jun; 43(3): 171-177. PMID: 28770158
 5. Seeds JW, Cefalo RC, Herbert WN. Amniotic band syndrome. Am J Obstet Gynecol. 1982 Oct 1; 144(3): 243-8. PMID: 7124837
 6. Martínez-Frías ML. Epidemiological characteristics of amniotic band sequence (ABS) and body wall complex (BWC): are they two different entities? Am J Med Genet. 1997 Dec 12; 73(2): 176-9. PMID: 9409868
 7. Poeuf B, Samson P, Magalon G. Amniotic band syndrome. Chir Main. 2008 Dec; 27 Suppl 1: S136-47. PMID: 18948051
 8. Martínez-Frías ML. Clinical and epidemiological characteristics of infants with body wall complex with and without limb deficiency. Am J Med Genet. 1997 Dec 12; 73(2): 170-5. PMID: 9409867
 9. Luehr B, Lipsett J, Quinlivan JA. Limb-body wall complex: a case series. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Aug; 12(2): 132-7. PMID: 12420845
 10. Murasakas JK, Mcdannell JF, Chudik RJ, et al. Amniotic band syndrome with significant orofacial clefts and disruptions and distortions of craniofacial structures. J Pediatr Surg. 2003 Apr; 38 (4): 635–638. PMID: 12677585
 11. Orioli IM, Ribeiro MG, Castilla EE. Clinical and epidemiological studies of amniotic deformity, adhesion, and mutilation (ADAM) sequence in a South American (ECLAMC) population. Am J Med Genet A. 2003 Apr 15; 118A(2): 135-45. PMID: 12655494
 12. Tanaka O, Koh T, Otani H. Amniogenic band anomalies in a fifth-month fetus and in a newborn from maternal oophorectomy during early pregnancy. Teratology. 1986 Apr; 33(2): 187-93. PMID: 3738816
 13. Cignini P, Giorlandino C, Padula F, et al. Epidemiology and risk factors of amniotic band syndrome, or ADAM sequence. J Prenat Med. 2012 Oct; 6(4): 59-63. PMID: 23272276
 14. Kohn G. The amniotic band syndrome: a possible complication of amniocentesis. Prenat Diagn. 1987 May; 7(4): 303-5. PMID: 3588546
 15. Singh S, Singh G. Hemorrhages in the limbs of fetal rats after amniocentesis and their role in limb malformations. Teratology. 1973 Aug; 8(1): 11-7. PMID: 4724489
 16. Kennedy LA, Persaud TV. Pathogenesis of developmental defects induced in the rat by amniotic sac puncture. Acta Anat (Basel). 1977; 97(1): 23-35. PMID: 557867
 17. Lage JM, VanMarter LJ, Bieber FR. Questionable role of amniocentesis in the etiology of amniotic band formation. A case report. J Reprod Med. 1988 Jan; 33(1): 71-3. PMID: 3351810
 18. Streeter GL. Focal deficiency in fetal tissues and their relation to intrauterine amputation. Contrib Embryol. 1930 ; 22: 1-4.
 19. Sentilhes L, Verspyck E, Patrier S, et al. Amniotic band syndrome: pathogenesis, prenatal diagnosis and neonatal management. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2003 Dec; 32(8 Pt 1): 693-704. PMID: 15067893
 20. Torpin R. Amniochorionic mesoblastic fibrosis strings and amniotic bands. Am J Obstet Gynecol. 1965 Jan 1;91: 65-75. PMID: 14245093
 21. Moessinger AC, Blanc WA, Byrne J et al. Amniotic band syndrome associated with amniocentesis. Am J Obstet Gynecol. 1981 Nov 1; 141(5) :588-91. PMID: 7294087
 22. Hunter AG, Carpenter BF. Implications of malformations not due to amniotic bands in the amniotic band sequence. Am J Med Genet. 1986 Aug; 24(4): 691-700. PMID: 3740102
 23. Lockwood C, Ghidini ARR, Romero R, et al. Amniotic band syndrome: Reevaluation of its pathogenesis. Am J Obstet Gynecol. 1989 May; 160(5 Pt 1): 1030-3. PMID: 2658596
 24. Kino Y. Clinical and experimental studies of the congenital constriction band syndrome, with an emphasis on its etiology. J Bone Joint Surg Am. 1975 Jul; 57(5): 636-43. PMID: 1150705
 25. Herva R, Karinen-Jaaskelainen M. Amniotic adhesion malformation syndrome: Fetal and placental pathology. Teratology. 1984 Feb; 29(1): 11-9. PMID: 6701802
 26. Mahony BS, Filly RA, Callen PW, et al. The amniotic band syndrome: antenatal sonographic diagnosis and potential pitfalls. Am J Obstet Gynecol. 1985 May 1; 152(1): 63-8. PMID: 3887927
 27. Chen CP, Chang TY, Lin YH, et al. Prenatal sonographic diagnosis of acrania associated with amniotic bands. J Clin Ultrasound. 2004 Jun; 32(5): 256-60. PMID: 15124194
 28. Yamaguchi M, Yasuda H, Kuroki T, et al. Early prenatal diagnosis of amniotic band syndrome. Am J Perinatol. 1988 Jan; 5(1): 5-7. PMID: 3276339
 29. Merz E, Gerlach R, Hoffmann G, et al. Amniotic band syndrome in ultrasound. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1984 Sep; 44(9): 576-8. PMID: 6386594
 30. Barzilay E, Harel Y, Haas J, et al. Prenatal diagnosis of amniotic band syndrome - risk factors and ultrasonic signs. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Feb; 28(3): 281-3. PMID: 24735486
 31. Hughes RM, Benzie RJ, Thompson CL. Amniotic band syndrome causing fetal head deformity. Prenat Diagn. 1984 Nov-Dec; 4(6):447-50. PMID: 6395127
 32. Burton DJ, Filly RA. Sonographic diagnosis of the amniotic band syndrome. AJR Am J Roentgenol. 1991 Mar; 156(3): 555-8. PMID: 1899757
 33. Chandran S, Lim MK, Yu VY. Fetal acalvaria with amniotic band syndrome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2000 Jan; 82(1): F11-3. PMID: 10634833
 34. Castilla EE, Lopez-Camelo JS, Campaña H. Altitude as a risk factor for congenital anomalies. Αm J Med Genet. 1999 Sep 3; 86(1): 9-14. PMID: 10440822
 35. Lopez-Camelo JS, Orioli IM. Heterogeneous rates for birth defects in Latin America: hints on causality. Genet Epidemiol. 1996; 13(5): 469-81. PMID: 8905393
 36. Liascovich R, Rittler M, Castilla EE. Consanguinity in South America: demographic aspects. Hum Hered. 2001; 51(1-2): 27-34. PMID: 11096268
 37. Torfs CP, Velie EM, Oechsli FW, et al. A population-based study of gastroschisis: demographic, pregnancy, and lifestyle risk factors. Teratology. 1994 Jul; 50(1): 44-53. PMID: 7974254
 38. Goldbaum G, Daling J, Milham S. Risk factors for gastroschisis. Teratology. 1990 Oct; 42(4): 397-403. PMID: 2147789
 39. Werler MM, Sheehan JE, Mitchell AA. Maternal medication use and risks of gastroschisis and small intestinal atresia. Am J Epidemiol. 2002 Jan 1; 155(1): 26-31. PMID: 11772781
 40. Werler MM, Louik C, Mitchell AA. Epidemiologic analysis of maternal factors and amniotic band defects. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2003 Jan; 67(1): 68-72. PMID: 12749386
 41. Werler MM, Bosco JL, Shapira SK; National Birth Defects Prevention Study. Maternal vasoactive exposures, amniotic bands, and terminal transverse limb defects. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009 Jan; 85(1): 52-7. PMID: 19067400
 42. Quintero RA, Morales WJ, Phillips J, et al. In utero lysis of amniotic bands. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997 Nov; 10(5): 316-20. PMID: 9444044
 43. Abdel-Sattar M, Chon A, Chen B, et al. Salvage of Necrotic-Appearing Limb after In Utero Endoscopic Lysis of Constriction Bands. AJP Rep. 2017 Apr; 7(2): e74-e78. PMID: 28428904
 44. Hung NN. Congenital constriction ring in children: sine plasty combined with removal of fibrous groove and fasciotomy. J Child Orthop. 2012 Jul; 6(3):189-97. PMID: 23814619
 45. Padmanabhan LD, Hamza ZV, Thampi MV, et al. Prenatal diagnosis of amniotic band syndrome. Indian J Radiol Imaging. 2016 Jan-Mar; 26(1):63-6. PMID: 27081225
 46. Guzmán-Huerta ME, Muro-Barragán SA, Acevedo-Gallegos S, et al. Amniotic band sequence: prenatal diagnosis, phenotype descriptions, and a proposal of a new classification based on morphologic findings. Rev Invest Clin. 2013 Jul-Aug; 65(4): 300-6. PMID: 24304730
 47. Hüsler MR, Wilson RD, Horii SC, et al. When is fetoscopic release of amniotic bands indicated? Review of outcome of cases treated in utero and selection criteria for fetal surgery. Prenat Diagn. 2009 May; 29(5): 457-63. PMID: 19235736

Μετρητής

Διαβάστηκε:
8368 φορές

Ιστορικό δημοσίευσης

Ημ/νία δημιουργίας άρθρου:
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 00:50

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης:
Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021 02:22

Συντάκτης άρθρου:
Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Βιβλιογραφία

παραπομπές

Λεπτομέρειες

Copyright © 2016 - 2021, Δρ Αναστάσιος Κοκοβίδης

Share it

Ποιοι είμαστε

Η ιστοσελίδα emvriomitriki.gr σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις απορίες και τις ανάγκες των εγκύων γυναικών. Όμως, λόγω του υψηλού επιστημονικού υλικού που περιέχει (άρθρα, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλιογραφία) καθίσταται χρήσιμο επαγγελματικό εργαλείο σε φοιτητές, μαιευτήρες και άλλους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους. Το έργο επιμελήθηκε ο ιατρός Αναστάσιος Κοκοβίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διαδρομή

Λεωφόρος Κηφισίας 26
Αθήνα, 115 26


info@emvriomitriki.gr
210 7771300


Κλείστε το ραντεβού σας Online!
Πριν ξεκινήσετε, Cookies
Πρόκειται για μικρά αρχεία/εργαλεία που μας βοηθάνε να οργανώσουμε καλύτερα την περιήγηση στην σελίδα μας καθώς και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της σελίδας μας.